Oturum Aç

 Ders İçerikleri

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I:

Tarihsel yöntem ve kavramlar.

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.

Birinci Dünya Savaşı süreci, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler.

Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçiş süreci konularında bilgilendirmek.

 

TDL101 Türk Dili I:

Türk dilinin ses, şekil ve anlatım bilgisi konularını, yazım uygulamalarını uygulamalı biçimde örnek metinlerle inceleme

 

ING101 İngilizce I:

Selamlamalar, Tanışma ve kendini tanıtma, be ve do fiilleri, Emir ve Olumsuz Emir Cümleleri, Zamirler, Şikayet etme, Özür dileme ve Açıklama cümleleri, Kendini tanıtma, Tekil ve Çoğul isimler, Şikayet etme, Özür dileme ve Açıklama soruları, Yardım isteme cümleleri, Bilgi Aktarma, Günler ve tarihler, İyelik, Nesneleri tanımlama, Geniş Zaman, Aktif fiiller, Dolaysız Tümleçler, Sıklık Zarfları, Sayılar ve Ücretlendirme kelimeleri, Sayılabilen ve Sayılamayan isimler, Some ve Any, Şimdiki Zaman, Şimdiki Zaman Soruları, There is ve There are, be going to ve will, Gelecek Zaman, Yer bildiren edatlar, Geçmiş Zaman

 

MYO109 Anatomi:

Bu ders, temel insan anatomisi bilgisi sağlayacaktır. Bu kapsamda, hareket sistemi (iskelet ve kas sistemi), dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, idrar ve üreme sistemi, iç salgılı bezler sistemi, sinir sistemi ve duyu organları ele alınır.

 

MYO101 Tıbbi Terminoloji I:

Tıbbi terminolojiye ilişkin genel bilgiler ve tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, hareket sistemine, kardiovasküler sisteme, solunum sistemine, sinir sistemine, iç salgı ve metabolizma bozukluklarına, sindirim sistemine, kan ve kan yapıcı organlara, lenf ve immün sistemlere, üriner sisteme, deriye, göze, kulağa ait tanısal, ameliyatlara ilişkin ve semptomlara ilişkin terimler

 

MYO103 Biyokimya:

Aminoasitler, Proteinler,Enzimler ve Serum Enzimlerinin Klinik Biyokimya'da Kullanımı, Kan yapısı, Hemogram Parametreleri / Kanın Şekilli Elemanlarının Anlaşılması, Kan Biyokimyası: Temel Parametreler Hemoglobin, Hematokrit, Anemi'lerde Kan, Karaciğer -Bilirubin Metabolizması, Icterus (Sarılık Tipi) Takibi, Retikülo-endotelyal Sistemde Hemoglobin yıkımı, Vitamin Biyokimyası, Klinik Biyokimya'da Böbrek Fonksiyonu ve İdrar Değerlendirmesi, Karbonhidrat Metabolizması, Glukojenez, Glukojenoliz, Kan Glukoz Seviyesi Dengelenmesi - Diabet'te Temel Biyokimyasal Bozukluklar,Lipid Biyokimyası, Yağ asitlerinin Emilimi, Oksidasyonu, Biyosentezi, Kolesterol-Lipoprotein Biyokimyası, Hormon Biyokimyası ve Temel Endokrin Biyokiması

MYO105 Genel Kimya:

Madde, atom, molekül ve iyonlar, atomik teori, atomun elektronik yapısı, periyodik cetvel, çözeltiler, asitler, bazlar, tampon çözeltiler ve kimyasal denge, dispers sistemler, kolloidler, gazlar, kimyasal bağlar, redoks reaksiyonları, kimyasal kinetik, kompleks iyonlar, koordinasyon bileşikleri, radyoaktivite.  Alkali metaller, toprak alkali metaller, geçiş metalleri, soy gazlar  ve diğer grup elementlerinin özelliklerinin incelenmesi.

 

ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II:

Milli Mücadele'nin örgütlenme süreci (Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM'nin açılması) konularında bilgi sahibi olmak.Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve sonuçları konusunda bilgilenmek.Yeni Türkiye Devleti'nin kuruluş sürecini ve ilkelerini kavramak.

 

TDL122 Türk Dili II:

Ses ve şekil bilgisi konuları işlenecek Ayrıca, cümle bilgisi ve anlatım biçimleri konuları da ayrıntılı bir şekilde görülecektir.

 

ING122 İngilizce II:

Günlük rutin işler, boş zaman aktiviteleri hakkında konuşma, bunlarla ilgili okuma parçası ve video aktiviteleri, Geniş Zaman ve soru kalıplarının gözden geçirilmesi, birisini bir yere davet etme ile ilgili kalıplar, yer zarfları ve edatları, geçmiş zamanda isim, sıfat ve yer cümlelerinin yapılması,  geçmiş zamanda düzenli fiillerle cümle yapıları, evet/hayır soru kalıpları, düz olumlu ve soru cümlelerinde vurgu ve sesletim egzersizleri, söz konusu konuların okuma parçası, dinleme alıştırmaları ve video aktiviteleri ile pekiştirilmesi.

 

MYO126 Fizyoloji:

Genel fizyoloji, hücre fizyolojisi, kan fizyolojisi, kas fizyolojisi, sinir fizyolojisi, otonom sinir sistemi fizyolojisi, solunum fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, hormon fizyolojisi, karaciğer fizyolojisi, sindirim ve boşaltım fizyolojisi.

 

MYO122 Tıbbi Terminoloji II:

 İç salgı ve metabolizma bozukluklarına, sindirim sistemine, kan ve kan yapıcı organlara, lenf ve immün sistemlere, üriner sisteme, deriye, göze, kulağa ait tanısal, ameliyatlara ilişkin ve semptomlara ilişkin terimler.

 

MYO201 Hastalıklar Bilgisi I:

Hikaye Alma ve Fizik Muayene, Kalp – Damar Hastalıkları (Kalbin Fonksiyonel Anatomisi,Tanı İşlemleri, Kalp, Hastalıklarında Belirti- Bulgular Konjestif Kalp Yetmezliği, Akut Myokard Enfaktüsü, Anjina Pektoris, Hipertansiyon, Varis), Solunum Sistemi Hastalıkları (Solunum Sisteminin Anatomisi Tanı İşlemleri, Solunum Sistemi Hastalıklarında Görülen Belirti Bulgular), Endokrin sistem hastalıkları,  tanı işlemleri, hastalıklarda görülen belirti-bulgular, Hormanlar, başlıca etki yerleri, Tiroid hastalıkları, Hipofiz hastalıkları.

 

MYO203 Meslek Etiği:

Bu dersin kapsamında, tıp tarihi, tıbbi etik kurallar, hakim-hasta etiği hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

MYO222 Hastalıklar Bilgisi II:

Diabetüs mellitus, Onkoloji (Tümör etiyolojisi, tanı işlemleri, belirti-bulgular, tedavi yöntemleri.), Kan  hastalıkları (Kanın yapısı özellikleri, kan grupları, Anemiler), Sindirim sistemi hastalıkları (Sinidirim sistemi,  anatomi ve fizyolojisi,tanı işlemleri, belirti- bulgular), Böbrek hastalıklar (Böbreklerin fonksiyonel ve fizyolojik anatomisi, böbrek hastalıklarında tanı işlemleri, sistit, Akut böbrek yetmezliği, Kronik böbrek yetmezliğ), Bağışıklık sistemi ve Allerjik hastalıklar (Bağışıklık sistemi,tanı işlemleri), Anaflaktik şok, Bronşiyal astım, Besin alerjisi, ilaç alerjisi, Ürtiker, dermatit.

 

MYO221 İlk Yardım:

Bu dersin kapsamında, anamnez alınması tansiyonun tanımı ve pratik olarak uygulaması, sistemik hastalıklar, temel yaşam desteği, klinikte acil müdahale, acil müdahale yöntemleri ve kullanılan ilaçlar, kanama ve müdahale hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.

MYO104 Tıbbi Biyoloji:

Hücre organizasyonu, organeller ve klinik önemi, hücre membranı ve endomembran sistem, hücrede protein trafiği, egzositoz, endositoz, reseptör aracılı endositoz, hücre bağlantıları ve hücre dışı matrix , hücre iskeleti, hücre döngüsü ve kontrol mekanizmaları, hücre bölünmesi, dna yapısı, işlevi prokaryotik ve ökaryotik genlerin moleküler organizasyonu, prokaryot ve ökaryotlarda protein sentezi ve farklılıkları, hücreler arası sinyal iletim mekanizmaları, hücre farklılaşması ve hücre yaşlanmasının moleküler temeli, kök hücre biyolojisi, immünobiyoloji ve immünogenetik, hücre ölümü ve moleküler mekanizmaları.

 

MYO106 Biyofizik:

Temel fizik kavramları, İş, Güç ve Enerji, Enerji dönüşümleri, Biyolojik sistemlerde enerji, Newton yasaları (I ve III), Dairesel hareket, Esneklik ve elastiklik, Yüzey gerilimi ve Laplace yasası, Hidrostatik basınç, kan basıncı ve kaldırma kuvveti, , Hidrodinamik, akış hızı debi, Bernouilli ve Poiseuille yasaları, Radyasyon biyofiziği, Elektomanyetik dalgalar ve canlılar üzerine etkileri, Ultrases ve Biyopotansiyeller.

 

TLT101 Laboratuvar Uygulamaları I:

Rutin biyokimya laboratuvarı organizasyonu, Kan alma teknikleri,Numune kabul ve serum ayırma teknikleri, Biyokimya laboratuvarında kullanılan araç ve gereçler,çözelti hazırlanması ve titrasyon,Ph kavramı ve tampon sistemler,Biyokimya test analizi,Hormon test analizi,kan gazları ve elektrolitlerin analizi,tam kan sayımı analizi,Pıhtılaşma testleri analizi,Böbrek fonksiyon testleri ve tam idrar analizi,Vücut sıvılarının analizi,Laboratuvarda uyulması gereken kurallar

 

MYO124 Farmakoloji:

Farmakoloji'ye giriş, farmakoloji'nin araştırma alanları, farmakokinetik, farmakodinamik, enzimler, reseptörler, biyoaktif maddeler, hücre içi sinyal yolakları, ilaçların yan etkileri, otonom sinir sistemi, endokrin sistem, anestezikler, aneljezikler, antimikrobiyal ilaçlar, anti-inflammatuvar ilaçlar, kardiyovasküler ilaçlar, antikanser ilaçlar, antiviral ilaçlar, santral sinir sistemi ilaçları.

 

 

 

 

 

TLT121 Organik Kimya:

Karbon ile ilgili olan bütün kimyasal bileşikler, reaksiyonları ve doğada bulunuşları öğrenciye gösterilecektir. Uluslar arası adlandırma kuralları verilerek, öğrencinin uluslar arası Organik Kimya diline hakim olması sağlanacaktır. Bu bileşiklerin biyolojik sistemde nerde yer aldıkları gösterilecektir.

 

MYO121 Biyoistatistik:

Bu dersde, temel biyoistatistiksel kavramlar ve yöntemler, sağlık alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrenciye sunulmaya çalışılacaktır.  Öğrencilere, temel biyoistatistiksel sorunları kendi başına çözebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılır.

Biyoistatistiğin önemi, verinin tanımı, özetlenmesi ve sunumu, tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, temel olasılık kavram ve tanımlarının verilmesi, kuramsal dağılışların tanıtılması, güven aralıklarının hesaplanması ve yorumlanması amaçlanmaktadır.

 

MYO125 Mikrobiyoloji:

Mikrobiyolojinin tarihçesi, Mikroskopi ve örnek hazırlama, Prokaryotik hücre yapı ve fonksiyonu, Ökaryotik hücre yapı ve fonksiyonu, Mikrobiyal beslenme ve gelişme, Mikrobiyal genetik, Bakteriler, Mantarlar, Virüsler

 

TLT122 Laboratuvar Uygulamaları II:

Laboratuvar ölçüm teknikleri,Malzeme temizliği ve sterilizasyon,Kan örnekleri ve saklanması,Santrifüj ve santrifügasyon,Gaita analizi, Bos analizi,Tümör markerlarının analizi,Hematolojik analizler,serolojik test analizleri,Biyokimyasal analizlerde hata kaynakları,Laboratuvar analiz sonuçlarını etkileyen faktörler,Kalite-Kontrol,Laboratuvar güvenliği

 

TLT225 Patolojide Laboratuvar Yöntemleri:

Patolojinin ilgi alanı, kullandığı yöntemler. Hücresel adaptasyon, zedelenme ve ölüm. İltihap,  iyileşme ve  hemostaz ile ilgili bozukluklar. Bağışıklık sistemi ve bozuklukları.  Tümör oluşumu, iyi ve kötü huylu tümörler, Genetik hastalıklar, gelişimsel bozukluklar, çevresel hastalıklar

 

MYO124 Halk Sağlığı:

Halk sağlığı ve tarihsel gelişimi, sağlık bakış açısıyla ulusların sınıflandırılması, epidemiyolojinin kullanım alanları, epidemiyolojik araştırma tipleri – tanımlayıcı araştırmalar, Temel sağlık hizmetleri, kesitsel araştırmalar, Türkiye'de sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinde yönetim, Epidemiyolojide neden kavramı, Müdahale araştırmaları.

 

TLT221 Klinik Mikrobiyoloji:

Mikroorganizmaları sınıflandırarak; bakteri, virüs, parazit ve mantarların temel yapısı,

özellikleri, beslenme ve üreme koşulları, genetik yapıları hakkında temel bilgileri içerir.

Mikroorganizmaların morfolojik, biyokimyasal ve serolojik özellikleri ile faaliyetleri

hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca, mikroorganizmaların yapısalözelliklerini anlamayı

kolaylaştırmak ve tanımlanmaları için gerekli temel işlemleri içeren laboratuvar

uygulamaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

TLT203 Özel Mikrobiyoloji:

Bu ders tıbbi laboratuarlarda çalışacak teknikerlere yönelik tıbbi mikrobiyoloji konuları

olan klinik bakteriyoloji, gram pozitif ve negatif koklar, gram negatif kokobasitler,gram

negatif non-fermentatif basiller,enterobakteriler,vibriolar, gram negatif anaerob

bakteriler,gram pozitif anaerob bakteriler,gram pozitif basiller, nokardia, neisseria, enterekok, helikobakter, pseudomonas, haemophilus, francisella ve brucella, clastridium, mikobakteriler,klamidyalar,campylobacteriaceae, mycoplasmateceae nı içerir.

TLT226 Klinik Biyokimya:

Bu ders kapsamında Klinik biyokimyaya giriş ve laboratuvar işleri; Numunelerin

toplanması ve yapılan işlemler; Enzimlerin klinik tanıda önemi; Karbonhidrat

metabolizma bozuklukları; Plazma proteinlerinin klinik tanıda önemi; Plazma lipidleri ve

ateroskleroz; Klinik biyokimya laboratuvarında kalite kontrol ve standardizasyon; Akut

miyokart infaktüsünün diagnostik laboratuvar belirleyicileri; Karaciğer fonksiyon testleri;

Bilirubin metabolizması ve sarılıklar; Böbrek fonksiyon testleri; Böbrek fonksiyon

testleri; Endokrinoloji; Mineraller ve elektrolit metabolizması; Tümör belirteçlerinin

klinik tanıda önemi; Beyin omurilik sıvısı (BOS) Biyokimyası; Biyokimyada hata

kaynakları konuları incelenmektedir.

 

TLT102 Laboratuvarda Temel Hesaplamalar:

Birim sistemleri ve dönüşümleri, konsantrasyon ve dilüsyon, pipetler, ph ve tampon hesaplamaları, molarite ve normalite hesaplamaları.

 

TLT224 Moleküler Biyoloji:

DNA'nın yapısı, fonksiyonu, DNA izolasyon yöntemleri, DNA sentezi,
Polimeraz Zincir Reaksiyonu metodu (PZR), DNA dizi analiz yöntemleri, Kromozomlar, Kromozom analizleri ve sitogenetik tanı yöntemleri, DNA hasarı ve tamiri, Mutasyon çeşitleri, RNA yapısı ve fonksiyonu, Transkripsiyon ve protein sentezi, RNA  analiz yöntemleri, Protein analiz yöntemleri, Immün sistem elemanları ve İmmunobiyoloji, Immünolojik teknikler, Kanser biyolojisi ve kanser tanısında ve tedavisinde kullanılan yöntemleri.

 

TLT123 Özel Biyokimya I:            

Işık ve özellikleri,Spektrofotometre, İmmunassay teknikleri, Kromotografik teknikler, Elektroforez, Kütle Spektrometresi, Kan gazları, İdrar analizleri, Vücut sıvı analizleri, Enzim analizleri, Hastabaşı testleri, PCR-Polimeraz zincir reaksiyonu, Kan alma teknikleri.

 

TLT204 Özel Biyokimya II:

Sıvı-elektrolit dengesi, Vücut sıvıları, BOS, Kanama ve pıhtılaşma biyokimyası, Membranlar ve transport, Beslenme Biyokimyası, Mineraller ve Eser Elementler, Oksijen ve yaşam, Nörotransmitterler, Nörobiyokimya, Serbest radikaller ve Oksidatif stres, Biyoenerjetik ve oksidatif fosforilasyon, Karbonhidrat metabolizması, lipit metabolizması, Aminoasitlerin sentez ve yıkımı.

 

TLT202 Laboratuvar Uygulamaları III:

Spektrofotometre, Otoanalizör, İmmunkimyasal, Yöntemler,  Kromotografi, Kan gazı analizi, İdrar taş analizi, Gaita analizi, Hematolojik yöntemler, Tam kan Sayımı, Eritrosit Sedimentasyon oranı, Koagulasyon testleri, İnternal Kalite kontrol, Eksternal kalite control, Laboratuvar Hata Kaynakları      .

 

TLT223 Laboratuvar uygulamaları IV:

Kardiyak Belirteçler, Lipit testleri,    Karaciğer testleri        , Liver test, Üriner Sistem Testleri, Endokrin testler, Troid testleri, Üreme Sistemi Testleri, Anemi belirteçleri, HbA1C ve diğer diyabet testleri, Elektrolitler, Kanser Belirteçleri, Gebelik Biyokimyası, Laboratuvar kitlerinin incelenmesi, Panik değerler.                                                                                                                                                                                                 

TLTSTJ126 Yaz Stajı:

Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin tamamlanması. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması. Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi. Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.